English | Persian
  امروز: جمعه ٣١ خرداد ١٤٠٣  
وبلاگ  |  زندگینامه  |  پیشینه کاری   |  پروژه کیش   |  دیدگاهها   |  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی   وب سایت   لینک ها
 
     آمد رمضان ... 92/04/20
آمد رمضان و عید با ماست - قفل آمد و آن کلید با ماست - بربست دهان و دیده بگشاد - وان نور که دیده دید با ماست - آمد رمضان به خدمت دل - وان کش که دل آفرید با ماست - در روزه اگر پدید شد رنج - گنج دل ناپدید با ماست - کردیم ز روزه جان و دل پاک - هر چند تن پلید با ماست - روزه به زبان حال گوید - کم شو که همه مرید با ماست - چون هست صلاح دین در این جمع - آمد رمضان و عید با ماست - قفل آمد و آن کلید با ماست - بربست دهان و دیده بگشاد - وان نور که دیده دید با ماست - آمد رمضان به خدمت دل - وان کش که دل آفرید با ماست - در روزه اگر پدید شد رنج - گنج دل ناپدید با ماست - کردیم ز روزه جان و دل پاک - هر چند تن پلید با ماست - روزه به زبان حال گوید - کم شو که همه مرید با ماست - چون هست صلاح دین در این جمع - منصور و ابایزید با ماست - (مولانا)

 
نظرها

   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   خون دل ،   بندرترکمن92/04/29
آقای مرعشی آنقدر از رانت هاشمی استفاده کردو شکم خودش و ... را از خون مردم محروم گنده کرد حالا دم از عدالت میزند !
عدالتی که شما اعتقاد دارید آن ظلم هست !
رانتخوار را عدالت!
دو هواپیمای بیت المال را چپاول کردید و ...دم از عدالت میزنییییییییییییید !
بخدا یک تار موی محرومین شرافت دارد به هزار نفر امثال شما و اون مهدی و فاءزه خائن!
شما پول ملت را چپاول کردید و صدها شرکت راه انداختید بعد دم از عدالت میزنییییییید؟
بخدا اگر من مسئول دستگاه قضایی بودم امثال شما رانتخوار را آنچنان دور شهر میچرخاندم و سپس به دریا میداختم امثال شما را تا مردم محروم به حق خود برسند و ...!
خودتان می دانید که میزان شما چقدر هست و هیچ ارزشی نداریید اف بر رانتخواران که بواسظه رانت خون محرومین را میکیدید !
گرچه به آقای یزدان پناه هم بدلایلی انتقاد دارم اما هرچه باشذ او از شما مردتر است و باصداقت   ثاقب فرد ،   کیش92/05/03
هر جا می روم سخن از خوبی و مردمی بودن و کارامدی شماست. انسان را یاد مهرورزی های حضرت علی می اندازد. اکنون که به عنوان یک مسوول کوچک در کیش مشغول هستم. آروز می کنم که کاش همه مسوولن کیش مثل شما عاشق کیش باشند. ای کاش نهادی مدنی در کیش دایر می کردید و تجربیات خود را در اختیار ما جوان ها می گذاشتید.
درست است که در ایران قدردان نیروی انسانی نیستند. اما مردم کیش شما به نیکی به یاد سپرده اند. و شما همیشه رییس معنوی کیش هستید.
یا علی مددی.   ثاقب فرد ،   کیش92/05/03
هر جا می روم سخن از خوبی و مردمی بودن و کارامدی شماست. انسان را یاد مهرورزی های حضرت علی می اندازد. اکنون که به عنوان یک مسوول کوچک در کیش مشغول هستم. آروز می کنم که کاش همه مسوولن کیش مثل شما عاشق کیش باشند. ای کاش نهادی مدنی در کیش دایر می کردید و تجربیات خود را در اختیار ما جوان ها می گذاشتید.
درست است که در ایران قدردان نیروی انسانی نیستند. اما مردم کیش شما به نیکی به یاد سپرده اند. و شما همیشه رییس معنوی کیش هستید.
یا علی مددی.   ثاقب فرد ،   کیش92/05/03
هر جا می روم سخن از خوبی و مردمی بودن و کارامدی شماست. انسان را یاد مهرورزی های حضرت علی می اندازد. اکنون که به عنوان یک مسوول کوچک در کیش مشغول هستم. آروز می کنم که کاش همه مسوولن کیش مثل شما عاشق کیش باشند. ای کاش نهادی مدنی در کیش دایر می کردید و تجربیات خود را در اختیار ما جوان ها می گذاشتید.
درست است که در ایران قدردان نیروی انسانی نیستند. اما مردم کیش شما به نیکی به یاد سپرده اند. و شما همیشه رییس معنوی کیش هستید.
یا علی مددی.   Sema ،   tZgaKjx192/06/06
You get a lot of respect from me for writing these helpful aritslec.   Gybson ،   FSHBJ5JI6x92/06/07
Great post with lots of imrpntaot stuff. http://qzzctexk.com [url=http://qmsnuirxfb.com]qmsnuirxfb[/url] [link=http://xgspaaw.com]xgspaaw[/link]   Gybson ،   FSHBJ5JI6x92/06/07
Great post with lots of imrpntaot stuff. http://qzzctexk.com [url=http://qmsnuirxfb.com]qmsnuirxfb[/url] [link=http://xgspaaw.com]xgspaaw[/link]   Gybson ،   FSHBJ5JI6x92/06/07
Great post with lots of imrpntaot stuff. http://qzzctexk.com [url=http://qmsnuirxfb.com]qmsnuirxfb[/url] [link=http://xgspaaw.com]xgspaaw[/link]   Monika ،   Pz1tIlXj792/06/16
This post has helped me think things thrgouh http://aelbsjobojj.com [url=http://htpgwhrilba.com]htpgwhrilba[/url] [link=http://fjwsch.com]fjwsch[/link]   Monika ،   Pz1tIlXj792/06/16
This post has helped me think things thrgouh http://aelbsjobojj.com [url=http://htpgwhrilba.com]htpgwhrilba[/url] [link=http://fjwsch.com]fjwsch[/link]   Monika ،   Pz1tIlXj792/06/16
This post has helped me think things thrgouh http://aelbsjobojj.com [url=http://htpgwhrilba.com]htpgwhrilba[/url] [link=http://fjwsch.com]fjwsch[/link] 
ثبت نظر
نام :  
شهر :  
ایمیل :    
   
کد امنیتی :
تایپ کد امنیتی :    
 
 
وبلاگ  |  زندگینامه  |  پیشینه کاری   |  پروژه کیش   |  دیدگاهها   |  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی   وب سایت   لینک ها
© 2009 YazdanPanah.com       Hosted by CyberPersia.com