English | Persian
وبلاگ  |  زندگینامه  |  پیشینه کاری   |  پروژه کیش   |  دیدگاهها   |  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی   وب سایت   لینک ها
 

نقطه نظرات

نگاه به مردم و خدمت
واقعيت اين است كه قدرت حكومت در مقايسه باقدرت مردم در فعاليتهاي جاري زندگي آن چنان نامتوازن و نابرابر است كه امكان فعاليت مردم را سلب كرده است. در چنين شرايط بزرگترين خدمت به مردم باز كردن قيد و بندهايي است كه به نام قانون كه تنها مجريان از آن آگاهند اعمال شده اند

تقابل بخش دولتي و مردم
وضعيت كنوني نهادهاي دولتي آنچنان است كه ميتوان اين دو را مقابل هم دانست و تصور كرد كه منافع يكي در بسياري از موارد در تضاد با ديگري است. اين تضاد را از راه درك واقعي مشكلات آنان ميتوان از بين برد. هنر ما ميتواند اين باشد كه مردم را آسوده بگذاريم ايشان خود راههاي توسعه را در اقتصادي عادلانه خواهند يافت. مشروط بر آن كه روابط خاص حاكم بر توزيع امكانات و بسترها نباشد. 

سخنرانی ها
گفتگو ها 

 
وبلاگ  |  زندگینامه  |  پیشینه کاری   |  پروژه کیش   |  دیدگاهها   |  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی   وب سایت   لینک ها
© 2009 YazdanPanah.com       Hosted by CyberPersia.com